Klauzula informacyjna:

Rożnów, dnia 25.05.2018 roku

KLAUZULA INFORMACYJNA

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych
(RODO).
W związku z tym pragniemy poinformować o zasadach przetwarzaniach danych osobowych przez
Masarnia Furtak Spółka Cywilna Tadeusz Furtak, Rafał Furtak oraz przysługujących Państwu prawach.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Masarnia Furtak Spółka Cywilna Tadeusz
Furtak, Rafał Furtak z siedzibą w Rożnów 35, 33-316 Rożnów.
2. Z administratorem można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną:
biuro.furtak@gmail.com , telefonicznie 18 440 30 95 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zleconych usług, dostaw towarów.
4. Zakres danych jest niezbędny do realizacji zleconych usług, dostaw towarów.
5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7. Posiada pani/Pan prawo do:
7.1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
7.2. Wzniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
7.3. Przenoszenia danych,
7.4. Wzniesienia skargi do organu nadzorczego,
7.5. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania
była zgoda.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem umowy, a ich niepodanie może
wywołać konsekwencje braku możliwości wykonania usługi, dostawy towaru.
9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
11. Organem zajmującym się nadzorem spraw dotyczących ochrony danych osobowych jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdzie ma Pani/Pan prawo wzniesienia
skargi do organu nadzorczego.
12. Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, które
przetwarzamy.

Właściciele Firmy Masarnia Furtak S.C. Furtak Tadeusz i Furtak Rafał